نکته ها و نظر ها

دکتر علی شریعتی: ترس از فهمیدن

 

 

دکتر علی شریعتی:

 

    اگر مثل گاو گنده باشی،

                                                    میدوشنت،

 

     اگر مثل خر قوی باشی،

                                                     بارت می کنند،

 

      اگر مثل اسب دونده باشی،

                                                       سوارت می شوند.

 

... ..................

                  فقط از فهمیدن تو می ترسند .

 

 

- خدایا ! رحمتی کن

                     تا ایمان، نان و نام برایم نیاورد،

                                     قوتم بخش

                                                تا نانم را

                                           و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم

                   تا از آنها باشم که

                                           پول دنیا را میگیرند

                                                               و برای دین کار میکنند

                       نه از آنان که

                                          پول دین را میگیرند

                                                                و برای دنیا کار می کنند