نکته ها و نظر ها

عملکرد حاکمان : قضاوت مردم

 

 امام علی (ع):

     مردم  دشمن آن اند که

                                          نسبت به آن آگاهی ندارند.

 

 

امام هادی (ع) می فرمایند:

-  از کسی که بر او خشم گرفته ای

                                                  صفا وصمیمیت مخواه ,

-از کسی که به او خیانت کرده ای

                                                     وفا مطلب ,

- و از کسی که به او بدبین شده ای

                                              انتظار خیر خواهی نداشته باش

که

دل دیگران برای تو همچون دل توست برای آنها .

 

 

به قول  امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر:

 

-         مردم یا در دین با تو برادر هستند، یا در خلقت با تو برابر .

 

-         مردم همیشه درباره عملکرد حاکمان گذشته و حال قضاوت می کنند.